1. Formål
Vestjysk Køre Selskab er en sportsforening, tilsluttet Dansk Køre Forbund, og med det formål at fremme aktiv kørsel med hestekøretøj.

2. Medlemsskab
a. Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i kørsel, og som efter bestyrelsens skøn kan virke til fremme af formålet.
b. Optagelse sker efter ansøgning til bestyrelsen.
c. Medlemsskab tegnes med et årskontingent, som gælder for regnsskabsåret 1.oktober til 30. september.

3. Generalforsamling
a. Selskabets interesser varetages af generalforsamlingen, bestyrelsen og revisor.
b. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i tiden november-december.
c. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse til hvert medlem og med angivelse af dagsordenen. Denne skal på den ordinære generalforsamling altid indholde:
- Beretning om virksomheden i det forløbne år.
- Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.
- Eventuelt
d. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, og han behøver ikke være medlem af selskabet.
e. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er fastsat i nærværende love.
f. Stemmeret: 1 pr medlem.
g. Stemmeret kan kun udøves personligt og ikke ved fuldmagt.
h. Afstemning sker skriftligt, dersom det forlanges af mindst 2 medlemmer.
j. Over det på generalforsamlingen passerede føres referat, som underskrives af dirigenten.
k. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af en generalforsamling eller af bestyrelsen, samt når mindst 10 medlemmer fremsætter anmodning herom til bestyrelsens formand. Anmodningen skal være ledsaget af oplysning om, hvilket emne der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, der herefter indkaldes af bestyrelsen, senest 60 dage efter anmodningen er kommet bestyrelsen ihænde.

4. Bestyrelse
a. Vestjysk Køre Selskab ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen, der tillige kan vælge en bestyrelsesuppleant.
b. Til bestyrelsen kan kun vælges aktive udøvere af køresporten. Dog kan indtil 2 ikke-aktivt udøvende medlemmer vælges, såfremt de er indstillet af bestyrelsen.
c. Hvert bestyrelsesmedlem vælges for 2 år af gangen.
d. Ved den konstituerende generalforsamling vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 for 1 år. Ved de følgende generalforsamlinger kan, efter bestyrelsens indstilling, reglen om en 2 årig valgperiode ændres til 1-årig, indtil en regelmæssig turnus opnås, således at der ved den ordinære generalforsamling afgår mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, som kan genvælges.
e. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
f. Bestyrelsen har den daglige ledelse i alle anliggender og kan antage fornøden sagkyndig bistand.

5. Kommitterede
Bestyrelsen kan knytte medlemmer til sig som kommitterede, der kan udføre alle opgaver efter bestyrelsens beslutning. Kommitterede kan efter bestyrelsens skøn deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

6. Regnskab
a. Kontingent fastsættes årligt af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.
b. Det påhviler bestyrelsen at føre regnskab over selskabets indtægter og udgifter samt udarbejde status. Regnskabsåret er .1 oktober til 30. september. Årsregnskabet med status tilstilles revisor og medlemmer senest samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
c. Såfremt kassebeholdningen overstiger 500 kr., indsættes det overskydende beløb på en i selskabets navn oprettet bankbog, hvorover  2 bestyrelsesmedlemmer i foreningen kan disponere.
d. Revisor vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen og kan genvælges.
e. Det årlige regnskab tilstilles revisor senest 14 dage før, generalforsamlingen afholdes.
f. Revisor skal gennemgå regnskabet kritisk og talmæssigt og forvisse sig om, at de opførte aktiver er tilstede, ligesom revisor i regnskabårets løb skal foretage mindst 1 uanmeldt kasseeftersyn.

7. Lovændringer
a. Vestjysk Køre Selskab kan opløses eller lovene ændres ved simpelt stemmeflertal på en generalforsamling, såfremt forslag herom forud er vedtaget på en generalforsamling af mindst 2/3 af fremmødte medlemmer.
b. Ved opløsning af selskabet tilfalder dets aktiver et eventuelt nyt køreselskab i området, såfremt dette selskab optages i Dansk Køre Forbund inden 2-årsdagen for VKS opløsning. Ellers tilfalder selskabets aktiver Dansk Køre Forbund.

12/1-1995